lzs.lv

Galvenā  /  Kontakti  /  Ziedojumi

Ja vēlaties ziedot Latvijas Zemnieku savienības darba nodrošināšanai, lūdzu, pārskaitiet naudu, norādot zemāk norādītos bankas rekvizītus.

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA
Reģ.nr.40008044840
A/S Swedbanka
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV50HABA000140J038113

Ziedojot vai maksājot biedra naudu ir jānorāda:
1. Maksātāja vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;
2. Ziedojuma saņēmējs;
3. Maksājuma mērķis – “Ziedojums”, “Biedra nauda” vai “Iestāšanās maksa”.
Finsēšanas ierobežojumi:
1. Fiziskajām personām ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem.
2. Fiziskajām personām, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta, aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) dāvinājumu (ziedojumu) veidā.
3. Aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas), izmantojot trešo personu starpniecību.
4. Aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) veidā.

! Fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, bet šo dāvinājumu (ziedojumu), biedru naudu un iestāšanās naudu kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 30 procentus no šo personu iepriekšējā kalendārajā gadā gūtajiem ienākumiem.
! Valsts budžeta finansējuma saņemšanas gadījumā fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, bet šo dāvinājumu (ziedojumu), biedru naudu un iestāšanās naudu kopējais apmērs visām politiskajām partijām, kas saņem valsts budžeta finansējumu un kas ir pārstāvētas Saeimā, nedrīkst pārsniegt piecas minimālās mēnešalgas.

2024. gada minimālā mēnešalga – 700 eiro x 5 mēneši = 3500 eiro gadā

! Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma dāvinātājs (ziedotājs), biedru naudas un iestāšanās naudas maksātājs sniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam informāciju par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām vai īpašumiem, kā arī iesniedz dokumentus, kas apliecina finansēšanas avotu izcelsmi.