lzs.lv

Galvenā  /  Par mums /  Programma

Bailīgais pasaulē vēl nekā nav sasniedzis.

Tikai drosme dod cilvēkam spēku sasniegt visu un līdz galam savu ceļu nostaigāt.

Kārlis Ulmanis, Latviešu Zemnieku savienības dibinātājs un priekšsēdētājs, viens no Latvijas Valsts dibinātājiem, pirmais Ministru prezidents

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBAS SIMT PIECU PUNKTU PROGRAMMA LATVIJAS 105 GADU PASTĀVĒŠANAI

ATBILDE JAUNAJAI REALITĀTEI

(2024. – 2029.)

Latvija – stabila, droša un attīstīta!

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA (LZS) turpina būt viena no pieredzes bagātākajām politiskajām organizācijām Latvijā. Daiļa, nacionāla un spēcīga Latvija bija tas sapnis, kas pirms vairāk kā simts gadiem deva drosmi brīvības cīņās. Tā pamatā neatkarīgas Latvijas valsts dibināšanai un septiņdesmit gadus vēlāk – neatkarības atjaunošanai, Latvijas Zemnieku savienība ir veidojusi Latvijas vēsturi un turpina veidot tās nākotni.

Uzsākot Latvijas otro simtgadi, esam nonākuši jaunā ģeopolitiskā un ekonomiskā realitātē, kur jāizvirza spēcīgi mērķi un uzdevumi, kā arī jāiegulda vislielākās pūles Latvijas drošā un stabilā pastāvēšanā, kā arī ekonomiskā izaugsmē. Veidojot stabilu un drošu vidi, varēsim turēties pie saviem pamatmērķiem – saglabāt darba tikumu, savstarpēju cieņu, toleranci un attīstīt Latvijas kultūrvidi.

Pēc savas politiskās orientācijas LZS turpina būt centriska partija, viena no Ziemeļvalstu agrāro partiju aliansi veidojošām politiskajām partijām. Neskatoties uz būtiskajām pārmaiņām pasaules dienaskārtībā, arī šodien LZS pamatvērtības ir ģimene, darbs, dzimtenes mīlestība un pārliecība par mūsu valsts, tautas un zemes diženumu.

Nākošajā piecgadē mūsu valstij ir jāpiedzīvo straujas un būtiskas pārmaiņas, lai nodrošinātu mūsu cilvēku, nācijas un valodas saglabāšanu un attīstību. Nākošajā piecgadē nezaudējot fokusu uz mūsu pamatvērtībām – lauku un reģionu attīstība, nacionālo vērtību un valodas attīstība, priekšplānā izvirzīsies jauni uzdevumi, kas saistīti ar iekšējo un ārējo drošību, klimata pārmaiņām un veselības aizsardzību, kā arī būtiskiem ieguldījumiem izglītībā un zinātnē.

Kopā mums izdosies veidot Latviju – labāku, skaistāku un drošāku!

1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība – valsts ekonomiskās neatkarības stūrakmens

1.1. Strādāsim, lai Latvijas lauku politikas galvenais mērķis būtu – laukos dzīvojošo labklājības un dzīves līmeņa celšana;

1.2. Arī turpmāk viena no LZS būtiskām prioritātēm būs lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības produktu ražošanas atbalstīšana;

1.3. Arī turpmāk strādāsim pie atbalsta maksājumu paaugstināšanas, lai sasniegtu Eiropas Savienības valstu vidējo līmeni, tādējādi stiprinot mūsu zemnieku un uzņēmēju konkurētspēju Latvijas un ES tirgū. Ieviešot zaļo kursu, iestāsimies par atbilstošiem kompensējošiem atbalsta pasākumiem ražotājiem;

1.4. Turpināsim lauksaimniecības nozarei nepieciešamās infrastruktūras atjaunošanu, tai skaitā īpašu uzmanību veltot lauku ceļu atjaunošanai un uzturēšanai;

1.5. Nepieļausim Latvijas Valsts mežu privatizāciju;

1.6. Stiprināsim krājaizdevu sabiedrību funkcionalitāti un pārvaldību, atbalstīsim otrā līmeņa sabiedrību veidošanu un veicināsim jaunu krājaizdevu sabiedrību veidošanos;

1.7. Veicināsim Zemes fonda mērķtiecīgu izmantošanu lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstības interesēs, savukārt mežsaimniecības nozares izaugsmei turpināsim atbalstīt mežu pirkšanu;

1.8. Veicināsim jaunatnes iesaistīšanos lauksaimnieciskajā darbībā, atbalstot stipendiju piešķiršanu studējošiem un prakses vietu izveidi, tādējādi nodrošinot paaudžu nomaiņu nozarē;

1.9. Veicināsim jaunu eksporta tirgu meklēšanu un zivsaimniecības produktu virzīšanu tajos

1.10. Veicināsim zivsaimniecībai svarīgu teritoriju attīstību, īpašu uzmanību veltot atbilstošai ostu un piestātņu infrastruktūrai.

2. Attīstīta un inovatīva tautsaimniecība, droša un stabila energoapgāde

2.1. Iestāsimies par pārskatāmas un prognozējamas uzņēmējdarbības vides veidošanu, kur valsts atbalsta programmas un pakalpojumi darbojas uzņēmēju labā un interesēs;

2.2. Turpināsim atbalstīt un veicināt Latvijas ekonomikas transformāciju uz augstas pievienotās vērtības preču ražošanu un eksportu, kā arī eksportspējīgu pakalpojumu nozaru attīstību – viesmīlību, tūrismu u.c.;

2.3. LZS turpinās risināt darbaspēka trūkuma problēmas Latvijā, gan veicinot zinātnes sasniegumu un inovāciju plašāku izmantošanu ražošanā, gan arī ieviešot efektīvus nodarbinātības pasākumus strādāt varošo piesaistei;

2.4. Turpināsim administratīvā sloga mazināšanu uzņēmējiem, veicot procesu un pakalpojumu digitalizāciju;

2.5. Uzskatām un veicināsim, ka valsts un pašvaldību institūcijām kopējā sadarbībā jāizstrādā un jāievieš reģionu uzņēmējdarbības atbalsta programmas – no idejas līdz preču eksportam, balstoties konkrētā reģiona spējās un priekšrocībās;

2.6. Turpināsim veidot inovāciju sistēmu, kur sadarbojas ekonomikas un izglītības, zinātnes jomas, ar mērķi paaugstināt Latvijas produktu pievienoto vērtību;

2.7. Veicināsim Latvijas iedzīvotāju patriotismu preču un pakalpojumu izvēlē, veicinot tieši vietējo produktu patēriņu ikviena iedzīvotāja mājās;

2.8. Nodrošināsim Latvijas enerģētisko neatkarību no austrumu kaimiņiem, nodrošinot pilnīgu integrāciju ES un Ziemeļvalstu enerģētiskajos tīklos;

2.9. Turpināsim ieviest atbalsta programmas energoefektivitātes uzlabošanai gan iedzīvotāju mājokļos, gan uzņēmumu ēkās un ražošanas procesos;

2.10. Atbalstīsim atjaunīgo enerģijas resursu ražošanu un izmantošanu, veicinot vietējā kapitāla investīcijas un starptautisko mērķu sasniegšanu enerģijas resursu ražošanā un izmantošanā.

3. Mūsu mājas – iesaistoši, moderni un attīstīti reģioni un pilsētas

3.1. Veicināsim apdzīvotības saglabāšanos attālinātos reģionos un pierobežā, nodrošinot nepieciešamos priekšnosacījumus kvalitatīviem dzīves apstākļiem un pakalpojumiem;

3.2. Veicināsim mijiedarbības uzlabošanos starp pilsētām un lauku teritorijām, veicinot savstarpēju sadarbību un koordinētu lēmumu pieņemšanu;

3.3. Nodrošināsim valsts un ES finansējuma programmu ieviešanu publisko teritoriju sakārtošanai, elektroapgādes kvalitātes uzlabošanai, būtiski uzlabojot dzīves telpu;

3.4. Veicināsim vietējo ciemu un pilsētu kopienu iesaisti lēmumu pieņemšanā un savas dzīves telpas sakārtošanā, veicināsim un attīstīsim līdzdalības budžeta sistēmas ieviešanu;

3.5. Atbalstīsim vietējo ekonomisko darbību, veicinot jaunu uz vietējiem resursiem balstītu ražojošo uzņēmumu veidošanos, it īpaši lauku teritorijās;

3.6. Veicināsim pilsētu vides uzlabošanos, novirzot autotransportu uz apvedceļiem, kā arī veicinot modernu sabiedriskā transporta sistēmu, kā arī savienojot pilsētu transporta sistēmas ar lauku teritorijām;

3.7. Veicināsim mūsdienīgu un digitāli attīstītu sabiedrību, kā arī digitālo prasmju attīstību visos izglītības līmeņos, vecināsim mākslīgā intelekta kontrolētu un drošu izmantošanu ikdienā, kā arī  panāksim, ka jebkurš sabiedrības loceklis, neatkarīgi no viņa atrašanās vietas Latvijā, būs apguvis datpratību;

3.8. Izstrādāsim valsts atbalsta programmu mājokļu atjaunošanai lauku teritorijās, uzlabojot dzīves kvalitāti un energoefektivitāti teritorijās, kur nav pieejami banku aizņēmumi un iedzīvotāju rocība neļauj nodrošināt līdzfinansējumu;

3.9. LZS turpinās atbalstīt pašvaldību īres dzīvokļu fonda veidošanu ar mērķi nodrošināt ar tiem jaunos speciālistus un jaunās ģimenes;

3.10. Lauku un pilsētu teritorijās, kur pastāv nepieciešamie resursi investīciju piesaistei, – veicināsim nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanu, tāpēc veicināsim mērķtiecīgu darbu pie ceļu, telekomunikāciju un citu infrastruktūras objektu atjaunošanas.

4. Aizsardzība, drošība, civilā aizsardzība

4.1. Stingri paliksim pie viedokļa, ka mainīgajā drošības situācijā pasaulē un Eiropā visas pūles ir jāvelta, lai novērstu apdraudējumus Latvijas iekšējai un ārējai drošībai, sabiedrības vienotībai, informatīvajai un kibertelpai, valsts ekonomikai, kā arī starptautiskā terorisma draudu novēršanai;

4.2. Veicināsim valsts informatīvās telpas stiprināšanu – LZS atbalsta sabiedrisko mediju pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā, it īpaši pierobežā;

4.3. Nodrošināsim ciešu un veiksmīgu sadarbību aizsardzības, robežapsardzības un citās drošības jomās ar Latvijas stratēģiskajiem partneriem – NATO un Eiropas Savienību. Rosināsim Baltijas valstu, Polijas, Somijas un Zviedrijas ciešāku militāro sadarbību, veidojot reģionālu aizsardzības bloku NATO ietvaros;

4.4. Uzskatām, ka patriotisms ir stūrakmens valsts drošībai, tādēļ atbalstīsim zemessardzi un jaunsardzi, kā arī stiprināsim pilsonisko apziņu un patriotismu visā Latvijas sabiedrībā;

4.5. Veicināsim militāro tehnoloģiju, aizsardzības un drošības jomā strādājošu uzņēmumu attīstību;

4.6. Stiprināsim iekšlietu nozarē strādājošos darbiniekus – izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu iekšlietu struktūru, nodrošinot atalgojumu pieaugumu, atbilstoša aprīkojuma iegādi, kā arī katastrofu vadības infrastruktūras atjaunošanu un izveidošanu reģionos;

4.7. Veicināsim krīžu un katastrofu vadības sistēmas pilnveidošanu, nodrošinot starpinstitucionālo sadarbību, būtisku lomu nodrošinot vietējām pašvaldībām, veicinot to kapacitāti un finansējuma pieejamību civilās aizsardzības pasākumu ieviešanai;

4.8. Nodrošināsim plūdu un citu dabas katastrofu pārvaldības sistēmas un infrastruktūras atjaunošanas/izveidošanas plāna izstrādi un finansēšanu;

4.9. Nodrošināsim materiālo rezervju krājumu izveidošanu un izvietošanu Latvijas pilsētās un reģionos;

4.10. Veicināsim Latvijas iedzīvotāju gatavību krīzes situācijām, īpašu uzmanību pievēršot apmācībām un informēšanai.

5. Efektīva valsts pārvalde un spēcīgas pašvaldības, gudri pārvaldītas valsts finanses

5.1. LZS iestājas par nepieciešamību turpināt maza un efektīva valsts pārvaldes modeļa ieviešanu, tai skaitā veicināsim, ka aizvien vairāk valsts pakalpojumi ir pieejami digitāli;

5.2. Turpināsim atbalstīt pieeju – lēmumi jāpieņem, cik vien iespējams, tuvu tiem, kurus šie lēmumi skars, kā arī lēmumiem ir jābūt datos un pierādījumos balstītiem;

5.3. Veicināsim valsts pārvaldes pāreju no uz “procesu orientētas” uz “mērķorientētu”, nosakot katrai institūcijai sasniedzamos mērķus, kas arī ir pamats valsts budžeta finansējuma piešķiršanai;

5.4. Turpināsim veicināt pašvaldību nozīmīgumu valsts pārvaldē, paredzot pakāpenisku ienākumu palielināšanu, palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu, kas novirzāma pašvaldību funkciju izpildei;

5.5. Atrisināsim Rīgas un Pierīgas pārvaldības problēmjautājumus, izstrādājot atbilstošu normatīvo regulējumu un pārvaldības modeli;

5.6. Stiprināsim valsts iestāžu analītiskās spējas, nodrošinot, ka tiek pieņemti datos un pierādījumos balstīti lēmumi;

5.7. Veicināsim dialogu starp VID un uzņēmējiem ar mērķi kopīgi rast risinājumus administratīvo šķēršļu mazināšanai uzņēmējdarbībā un uzlabot savstarpējo sadarbību;

5.8. Stingri vērsīsimies pret ēnu ekonomiku, nodokļu nemaksātājiem, pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas shēmām, “aplokšņu algām” un privātpersonu ienākumu slēpšanu, proaktīvi izglītojot sabiedrību, tai skaitā integrējot nepieciešamās zināšanas izglītības saturā

5.9. Nodrošināsim paredzamu nodokļu politiku iedzīvotājiem un uzņēmumiem, izmaiņas nodokļu politikā ir jāveic vismaz divus gadus pirms to spēkā stāšanās, lai nodrošinātu pārejas un pielāgošanās periodu;

5.10. LZS mazinās nekustamā īpašuma nodokļa slogu vienīgajam mājoklim, kā arī pievienotās vērtības nodokļa likmi pārtikai, bet vienlaikus veicinās, lai valsts kapitālsabiedrības, kuru izdevumi neietekmē dažādus tarifus, veic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus pašvaldībām.

6. Izglītība un zinātne – valsts attīstības ilgtspējas nodrošinātāji

6.1. LZS iestājas par kvalitatīvas izglītības pieejamību valsts valodā ikvienā Latvijas skolā katram bērnam, kā arī pārbaudītu reformpedagoģijas metožu ieviešanu, nodrošinot valsts dotētu grantu materiālu iegādei un skolotāju apmācībai, lai palīdzētu saglabāt izglītības pieejamību tuvāk mājām pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem;

6.2. LZS veicinās finansējuma piešķiršanu profesionālās izglītības programmu īstenošanai ar mērķi sasniegt Izglītības attīstības pamatnostādnēs plānoto proporciju 50/50 (izglītojamo proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē);

6.3. LZS iestājas par valsts pasūtījuma nodrošināšanu tautsaimniecībai svarīgās nozarēs, izstrādājot efektīvu augstākās izglītības valsts budžeta finansēto studiju vietu modeli;

6.4. LZS aicinās valdību palielināt atbalstu zinātnei un pētniecībai, veicinot zinātnes, uzņēmumu un likumdevēju sadarbību ar mērķi izmantot zinātnisko atklājumu un inovāciju ieviešanu tautsaimniecībā;

6.5. Atbalstīsim budžeta vietas augstskolās pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā;

6.6. atbalstīsim augstākās izglītības iestāžu tīklu attīstību un mācībspēku vidējā vecuma uzlabošanos, kā arī augstskolu pakalpojumu centru veidošanos Latvijas reģionos, vienlaikus veicinot augstākās izglītības starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanu;

6.7. LZS atbalstīs mazpulku, jaunsargu, skautu un gaidu kustību, lai veicinātu bērnos un jauniešos patriotisma, biedriskuma, fizisko spēju attīstību un darba tikuma ieaudzināšanu;

6.8. LZS iestājas par efektīvas, zinātnē un pētniecībā pamatotas mūžizglītības īstenošanu, lai ikviens varētu iegūt zināšanas un prasmes, kas nodrošina personīgo un profesionālo izaugsmi visa mūža garumā;

6.9. LZS atbalsta turpmāku pedagogu atalgojuma celšanas grafiku, nodrošinot pedagogu minimālo atalgojumu par 40h likmi 120% apmērā no valsts vidējās darba samaksas tautsaimniecībā;

6.10. atbalstīsim doktorantūras un pēcdoktorantūras pilnīgu finansējumu no valsts budžeta un Eiropas Savienības fondiem.

7. Sports, kultūra un radošs brīvais laiks

7.1. Nodrošināsim godīgu un ilgtspējīgu kultūras iestāžu darbinieku algu sistēmu neatkarīgi no iestādes dibinātāja formas;

7.2. Nodrošināsim ilgtspējīga mūzikas, mākslas un sporta skolu tīkla attīstību, integrējot izglītības pakalpojumu vienotā valsts pakalpojumu tīklā;

7.3. Veicināsim veselīga dzīvesveida programmas attīstību visā Latvijā neatkarīgi no vecuma un interesēm, jo tieši veselīgs dzīvesveids ir pamats veselīgai nācijai ilgtermiņā;

7.4. Veicināsim sporta infrastruktūras veidošanos Latvijas reģionos un ciemos, ne tikai profesionālā sporta vajadzībām, bet arī atpūtas un veselīga dzīvesveida nolūkā;

7.5. Veicināsim radošās domas un radošās uzņēmējdarbības attīstību, radošuma komponentes iekļaujot izglītības programmās jau no pašas bērnības;

7.6. Stiprināsim kultūras pakalpojumu attīstību reģionos, finansējot gan profesionālos, gan pašdarbības kolektīvus un institūcijas;

7.7. Turpināsim iestāties par nepieciešamību stiprināt latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas lomu un lietošanas kultūru visās publiskās darbības jomās;

7.8. Turpināsim sekmēt latviskās identitātes saglabāšanu ārpus Latvijas esošajās diasporās, veicinot gan latviešu valodas, gan kultūras pieejamību. Veicinot atvērtību, piesaistīsim labākos diasporas un ārvalstu mācībspēkus visās izglītības pakāpēs un sportā;

7.9. Veicināsim paralimpiskās kustības darbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstību;

7.10. Veicināsim kopienu centru attīstību Latvijas reģionos.

8. Veselība un labklājība

8.1. Atbalstīsim būtisku valsts budžeta ieguldījumu pieaugumu veselības aprūpes sistēmā;

8.2. Veicināsim ģimenes ārstu prakšu attīstību – gan ieguldījumus aprīkojumā un infrastruktūrā, gan cilvēkresursu piesaistei un atalgojuma pieaugumam;

8.3. Nodrošināsim rindu mazināšanos uz valsts apmaksātiem izmeklējumiem un ārstu konsultācijām;

8.4. Virzīsim iniciatīvu par vienotu medikamentu izplatīšanas sistēmu Baltijas valstīs, lai veicinātu konkurenci un medikamentu cenu samazināšanos;

8.5. Nodrošināsim ilgtspējīga ārstniecības iestāžu tīkla attīstību, integrējot izglītības pakalpojumu vienotā valsts pakalpojumu tīklā;

8.6. veicināsim hronisko pacientu aprūpes sistēmas attīstību gan ārstniecības iestādēs, gan arī attīstot pakalpojumus mājās;

8.7. Izvirzīsim par prioritāti finansējuma palielināšanu onkoloģisko pacientu un reto slimību pacientu ārstniecībai;

8.8. Turpināsim atbalstīt pašvaldību sniegtās sociālās palīdzības pielāgošanu vietējiem apstākļiem un reģiona specifikai, attīstot jaunas, kvalitatīvas un mūsdienīgas sociālās aprūpes formas;

8.9. Nodrošināsim tādu sociālā atbalsta sistēmu, kur pensijas un pabalsti mainās līdz ar inflāciju vai citu ārējo apstākļu ietekmē;

8.10. Nodrošināsim pienācīgu atbalstu, lai pilngadību sasniegušas personas ar ļoti smagu invaliditāti saņemtu valsts sociālos pabalstus un netiktu negatīvi ietekmēta personas finansiālā situācija atkarībā no personas vecuma.

9. Ārlietas un sadarbība

9.1. Stiprināsim esošos starptautiskās darbības un ārlietu kursus, stingri atbalstot sadarbību ar Baltijas valstīm, Poliju, Ziemeļvalstīm un darbojoties Eiropas Savienībā;

9.2. Par valsts aizsardzību rūpēsimies, sadarbojoties ar NATO partneriem;

9.3. Stingri nosodīsim jebkādu karadarbību Eiropā un ārpus tās, nostāsimies to pusē, kas piedzīvo uzbrukumus no agresorvalstīm, atbalstīsim cīņu pret terorismu;

9.4. Atbalstīsim Ukrainu cīņā par neatkarību un brīvību, veicināsim un piedalīsimies Ukrainas atjaunošanā;

9.5. Iestāsimies par Eiropas Savienības paplašināšanu, veicinot aizvien plašāku labklājību Eiropā;

9.6. LZS turpinās iestāties par Latvijas aktīvāku iesaistīšanos ES politikas veidošanā, lai veicinātu mūsu iedzīvotāju un uzņēmēju kopīgās intereses, kā arī stiprinātu latviešu valodas un kultūras atpazīstamību;

9.7. Veicināsim Latvijas vēstniecību, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecību administratīvās un profesionālās kapacitātes pilnveidošanu, lai veicinātu Latvijas uzņēmumu ekonomisko sadarbību un eksportu;

9.8. Aizstāvam viedokli, ka ikviena Latvijas amatpersona, pārstāvot valsts intereses ES, pieņemtu lēmumus no nacionālo interešu viedokļa;

9.9. Veicināsim Latvijas un visas Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzības stiprināšanu;

9.10. Iestājamies pret Eiropas Savienības institūciju pārlieku iejaukšanos Latvijas iekšējās lietās un pret jaunu jomu regulāciju.

10. Vide un pielāgošanās klimata pārmaiņām

10.1. Veicināt un atbalstīt uz zinātniskajām atziņām, inovācijām un Latvijas ilggadējo pieredzi balstītu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības izaugsmi, lai risinātu ar klimata pārmaiņām, vides aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu lauksaimniecības resursu izmantošanu saistītos jautājumus. Ja tiek ieviesti jebkādi īpašuma izmantošanas ierobežojumi – tas ir godīgi un samērīgi jākompensē;

10.2. Atbalstīsim valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un lauku ceļu tīkla uzturēšanas pasākumus, lai nodrošinātu priekšnoteikumus saimnieciskajai darbībai lauku reģionos;

10.3. Veicināsim valstu sadarbību Baltijas jūras ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai;

10.4. Nodrošināsim tādu dabas teritoriju pārvaldības modeli, kurā tiek saskaņotas un ievērotas visu iesaistīto pušu intereses;

10.5. Veicināsim energoefektivitātes mērķu sasniegšanu, CO2 izmešu samazināšanu un valsts “zaļās pēdas” pozitīvas pārmaiņas;

10.6. Turpināsim sniegt atbalstu atjaunīgās enerģijas ražošanai mājsaimniecībās, mazu vai bez-izmešu transportlīdzekļu izmantošanai;

10.7. Turpināsim risināt atkritumu šķirošanas un ilgtspējīgas pārstrādes jautājumus, veicināsim depozīta sistēmas tālāku attīstību;

10.8. Veicināsim tādas monitoringa sistēmas izstrādi, kas spēj apkopot un brīdināt par riskiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, preventīvi pasargājot valsts iedzīvotājus;

10.9. Vecināsim centralizēto apgādes sistēmu izmantošanu – ūdensapgāde, kanalizācijas ūdeņu savākšana, apkures un aukstuma apgādes sistēmas, lai nodrošinātu videi draudzīgus un resursu mazāk patērējošus risinājumus;

10.10. Atbalstīsim tikai tehniski, ekonomiski un vispusīgi izvērtētu lielapjoma atjaunojamo elektroenerģijas ražošanas risinājumu būvniecību sauszemē un jūrā.

11. Tautas ilgtspējīga attīstība un demogrāfija

11.1. Turpināsim atbalstu ģimenes stiprināšanai un demogrāfiskās situācijas uzlabošanai;

11.2. Veicināsim tādas dzīves un darba vides attīstību, lai aicinātu ekonomiskajā emigrācijā esošos tautiešus un to bērnus atgriezties Latvijā, tai skaitā iegūt augstāko izglītību Latvijā, iesaistoties valsts ekonomiskajā attīstībā;

11.3. Turpināsim uzlabot valsts atbalstu jaunajām ģimenēm, nodrošinot ilgtspējīgu un reālajai ekonomiskajai situācijai atbilstošu atbalsta grozu jaunajām ģimenēm, it īpaši pirmā mājokļa īrei, iegādei un uzlabošanai, kā arī:

11.3.1. ieviesīsim topošo vecāku konsultāciju programmu, kā arī atbalsta sniegšanu ģimenēm problēmu risināšanai, iesaistot nevalstiskās organizācijas,

11.3.2. nodrošināsim sakārtotu informācijas apriti un pieejamība par ģimeņu ar bērniem priekšrocībām, iespējām un pieejamo atbalstu,

11.3.3. izstrādāsim ilgtermiņa ekonomiskā atbalsta programmu jaunajām ģimenēm;

11.4. Nodrošināsim ilgtermiņa vienotu teritoriju attīstību reģionos, lai caurspīdīgā un saprotamā veidā garantētu publisko pakalpojumu attīstības scenāriju reģionos, lai motivētu jaunās ģimenes izvēlēties savu dzīves vietu ārpus pilsētām, veicinot reģionu ilgtspējīgu attīstību;

11.5. Izstrādāsim un ieviesīsim atbalsta instrumentus lauku jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai kā turpinājumu jauniešu izvēlētajam augstākās izglītības virzienam, veicinot vietējos resursos balstītu un apdzīvotību turpinošu vietējo teritoriju attīstību.

Simt piecu punktu programma izstrādāta kā ceļvedis ikvienam LZS politiķim, biedram un mūsu atbalstītājiem, lai aicinātu aktīvi piedalīties sava novada, pilsētas vai valsts līmeņa lēmumu pieņemšanā, kopīgi veidojot Latvijas nākotni. Programma izstrādāta kā vadlīnija pašvaldību vēlēšanu, Saeimas vēlēšanu, valdības rīcības plānu izstrādei.

Programma pieņemta LZS kongresā 2024.gada 6.aprīlī.