lzs.lv


Šodien, 7. martā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Andris Jaunsleinis parakstīja sarunu protokolu par  savstarpēju informācijas apmaiņu un konsultācijām, apspriežot aktuālus jautājumus lauksaimniecībā, lauku attīstībā un meža nozarē. Zemkopības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība aktualitātes lauksaimniecībā regulāri apspriež jau vairāk kā 10 gadus.
Saskaņā ar parakstīto protokolu, šā gada aprīlī paredzēta diskusija par meža uzturēšanu un  meža sociālo funkciju, piemēram, meža rekreāciju, parkiem, mežaparkiem, dabas takām, šo objektu uzturēšanu, pārvaldības jautājumiem. Tiks apspriestas arī publiskai lietošanai paredzēto ceļu uzturēšanas iespējas, jautājumi par nekustamā īpašuma nodokli, aizsargjoslu un tām piegulošo mežaudžu apsaimniekošanu, aizsargjoslu noteikšanu gar upēm un saimnieciskās darbības ierobežojumi.  ZM un LPS paredzējuši arī vienoties par sadarbību Meža dienu 2011 pasākumu organizēšanā un popularizēšanā. Pēc nepieciešamības šajās sarunās pieaicinās iesaistīto ministriju pārstāvjus.
Savukārt maijā  paredzēta tikšanās, lai apspriestu sadarbību ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD). Plašāk tiks diskutēts par uzņēmumu, dzīvnieku patversmju, mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datu pieejamību, kā arī tiks pārrunāta Lauku attīstības programmas, tostarp programmas LEADER, un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļu pieejamība pašvaldību infrastruktūras attīstībai.

Vairākus tematus plānots apspriest, par tikšanās reizēm vienojoties pēc nepieciešamības.  Tādējādi LPS pārstāvji papildu vēlēsies uzklausīt ZM speciālistu skaidrojumu par Eiropas Savienības (ES) atbalstu piena un piena produktu, kā arī augļu un dārzeņu piegādei izglītības iestāžu skolēniem. Plānotas arī atsevišķas sarunas par pārtikas piegādi no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām, īstenojot Eiropas Komisijas (EK) programmu vistrūcīgākajām personām, Valsts lauku tīkla (VLT) un zivsaimniecības tīkla aktivitātēm un to ieviešanas gaitu, lauku attīstības speciālistu lomu šo aktivitāšu ieviešanā. Pašvaldību pārstāvjus interesē arī neizmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošanas gaita un rezultāti.

Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv