lzs.lv


Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi un publiskojusi 2010. gada darbības pārskatu, kurā detalizēti aplūkoti ministrijas sasniegumi un paveiktais zemkopības nozares attīstības sekmēšanā, kā arī analizēts ministrijas budžeta izlietojums. Visi interesenti ar ministrijas 2010. gada pārskatu var iepazīties ministrijas interneta mājas lapā.

Apkopojot nozaru statistikas datus, secināts, ka pērn lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produkcijas, kā arī koksnes un tās izstrādājumu ražošanā turpinājās ekonomiskā aktivitāte un attīstība. Meža nozarē saražotā produkcija tika eksportēta 900 miljoni latu apmērā, bet lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu eksports sasniedza pēdējo gadu augstāko līmeni – 869 miljonus latu. Tostarp ievērojami pieauga eksports uz Krieviju – eksportēts par 61 procentu vairāk kā 2009. gadā.

Zemkopības ministrijā pērn turpinājās strukturālās reformas, piemēram, resora budžetu samazinot par 39 procentiem salīdzinot ar 2009. gadu. Tāpat turpinājās darbs pie birokrātiskā sloga mazināšanas, vienkāršojot Eiropas Savienības (ES) projektu īstenošanas kārtību. Savukārt ES līmenī vissvarīgākais ir turpināt iestāties pret pastāvošo netaisnīgumu un negodīgumu Kopējās lauksaimniecības politikas tiešo maksājumu sistēmā.

Zemkopības ministrijas 2010. gada darbības pārskats veidots saskaņā ar ministrijas darbības stratēģijā noteiktajām prioritātēm un darbības virzieniem, īpašu uzmanību veltot atbilstošo valsts budžeta programmu realizēšanai piešķirto līdzekļu lietderīgam izlietojumam un sasniegtajiem rezultātiem. Tāpat pārskatā analizētas iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmas, personāla profesionalitātes izaugsme, atspoguļota sabiedrības iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā un ieskicētas ministrijas 2011.gada prioritātes.

Zemkopības ministrijas 2010. gada pārskats pieejams ministrijas mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļās „Aktualitātes” un „Ministrija”/”Publiskais pārskats” [http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=63&id=12629].

Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv