lzs.lv

Latvijas Zemnieku savienības kongress

Jelgavā, 2024. gada 6. aprīlī

Rezolūcija par civilās aizsardzības sistēmas attīstību un latvijas iedzīvotāju informētību par to

Kongresa delegāti, ievērojot sabiedrībā valdošo noskaņojumu, ģeopolitisko situāciju un valsts izaicinājumus drošības jomā, lai veicinātu koordinētu un sabiedrībai saprotamu risinājumu ieviešanu civilās aizsardzības jomā, vēršas pie visas Latvijas sabiedrības, Saeimas un Ministru kabineta ar šādiem priekšlikumiem:

1.Sadarbojoties valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinot būvspeciālistus, nekavējoties nodrošināt patvertņu vietu apsekošanu, marķēšanu un informācijas nodrošināšanu sabiedrībai par patvertņu atrašanās vietām un nokļūšanu līdz tām ārkārtas situācijā;

2.Nekavējoties izstrādāt un apstiprināt normatīvos aktus, kas noteiktu obligātās prasības patvertņu izveidošanai jaunbūvējamās ēkās, kā arī vadlīnijas patvertņu pielāgošanai esošās ēkās;

3.Uzlabot starpinstitūciju sadarbību civilās aizsardzības jomā, tai skaitā veicinot Krīzes vadības centra darbības uzsākšanu pēc iespējas īsākā laikā;

4.Uzlabot komunikāciju ar sabiedrību, veicinot izpratni par katra cilvēka valsts garantēto aizsardzību, kā arī katra iedzīvotāja līdzatbildību kritiskās situācijās;

5.Ieviest pietiekamu bērnu un jauniešu, kā arī pieaugušo izglītojoša satura pieejamību par rīcību dažādās kritiskās situācijās;

6.Nodrošināt nepieciešamo finansējumu materiālo rezervju veidošanai gan pārtikas un degvielas, gan arī medikamentu u.c. jomās.