lzs.lv

Latvijas Zemnieku savienības kongress

Jelgavā, 2024. gada 6. aprīlī

Rezolūcija par rīcību tautas ilgtspējīgas attīstības un demogrāfijas jomā

Jau 1990.gadā LU zinātniskās konferences “Latviešu nācijas izredzes” rezolūcijā uzsvērts, ka “latviešu etniskās pastāvēšanas apdraudētība nav mākslīgi radīts pārspīlējums, bet traģiska un nežēlīga īstenība. (..) Valdība tiek aicināta pieņemt un realizēt latviešu tautas glābšanas programmu” (O.Dzenītis). Šķiet, ka pateiktie vārdi kļuvuši vēl aktuālāki. Šodien vairāk kā agrāk, jo, kopš neatkarības atgūšanas, ģimeņu atbalsta rīcībpolitikai jācaurauž ikkatra valsts joma, lai panāktu lūzuma punktu ilgstošajai nācijas depopulācijai. Tas iespējams, vien radot ilgtermiņa sociālekonomisko drošības garantijuun priekšrocību “zaļo koridoru” ģimenēm ar bērniem. Lai panāktu tautas ilgtspējīgu attīstību, Latvijas Zemnieku savienība:

1. Turpinās daudzveidīgu atbalstu ģimenes stiprināšanai un demogrāfiskās situācijas uzlabošanai;


2. Veicinās tādas dzīves un darba vides attīstību, lai aicinātu ekonomiskajā emigrācijā esošos tautiešus un to bērnus atgriezties Latvijā, tai skaitā iegūt augstāko izglītību Latvijā, iesaistoties valsts ekonomiskajā attīstībā;


3. Turpinās uzlabot valsts atbalstu jaunajām ģimenēm, nodrošinot ilgtspējīgu un reālajai ekonomiskajai situācijai atbilstošu atbalsta grozu jaunajām ģimenēm;


4. Nodrošinās ilgtermiņa vienotu teritoriju attīstību reģionos, lai caurspīdīgā un saprotamā veidā garantētu publisko pakalpojumu attīstības scenārijus reģionos, lai motivētu jaunās ģimenes izvēlēties savu dzīves vietu ārpus pilsētām, veicinot reģionu ilgtspējīgu attīstību;


5. Izstrādās un ieviesīs atbalsta instrumentus lauku jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai kā turpinājumu jauniešu izvēlētajam augstākās izglītības virzienam, veicinot vietējos resursos balstītu un apdzīvotību turpinošu vietējo teritoriju attīstību;

6. Ieviesīs topošo vecāku konsultāciju programmu ar papildus finansiālu atbalstu tiem, kuri to pilnvērtīgi apgūs, tādējādi mazinot nedrošību un neziņu par vecāku pienākumiem un veidojot kopienas sajūtu jaunajiem vecākiem;

7. Nodrošinās sakārtotu informācijas apriti un pieejamību par ģimeņu ar bērniem iespējām, priekšrocībām un pieejamo atbalstu, izveidojot Ģimenes atbalsta nodaļas katrā pašvaldībā, piedāvājot ģimenes asistenta pakalpojumu gan preventīvam atbalstam, gan krīzes situācijās;

8. Organizēs pētījumos balstītu, izglītojošu un informatīvu kampaņu Latvijas mērogā par ģimeņu tematiku, lai uzsvērtu tautas ilgtspēju kā prioritāti līdztekus valsts drošībai;

9. Izstrādās ilgtermiņa ekonomiskā atbalsta programmu 1+, 3+ un 5+ ģimenēm, kur nostiprinātās garantijas (piemēram, fiksēti energoresurusu izmaksu griesti, īpašs NĪ nodokļu režīms), atvieglojumi (piemēram, īpašs darbspēka nodokļu režīms, ņemot vērā bērnu skaitu ģimenē, pensionēšanās vecuma slieksnis) u.c. risinājumi būs iestrādāti Latvijas attīstības ilgtermiņa nostādnēs (pārskatot NAP2027 un Latvija 2030), tādējādi garantējot topošajām, jaunajām un esošajām ģimenēm prognozējamu atbalstu un nosacījumus ilgtermiņā;

10. Ieviesīs pašvaldību nekustamā īpašuma (mājokļu) pieejamības programmu, kurā prioritāte īrei un izpirkšanai būtu daudzbērnu ģimenēm, augsta līmeņa speciālistiem dažādās trūkstošās profesijās, kā arī reemigrējošām ģimenēm;

11. Veicinās finansiālu atbalsta rīku ieviešanu noteiktiem kritērijiem atbilstošām NVO konsultatīvu programmu organizēšanai un praktiska atbalsta sniegšanai ģimenēm ar bērniem dažādās dzīves situācijās, mazinot slogu uz pašvaldību sociālajiem dienestiem.