lzs.lv

Latvijas Zemnieku savienības kongress

Jelgavā, 2024. gada 6. aprīlī

Rezolūcija par klimata politikas īstenošanu, lai mazinātu siltumnīcefektu radošo gāzu emisijas un panāktu latvijas pielāgošanos klimata pārmaiņām, ievērojot latvijas tautsaimniecības un sabiedrības intereses

Latvijas Zemnieku savienības kongress, ņemot vērā, ka:

a)Latvijas Zemnieku savienība atzīst Latvijas apņemšanos ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un 2015. gada Parīzes vienošanos, kas nosaka globālu apņemšanos ierobežot temperatūras paaugstināšanos krietni zem 2°C virs pirmsindustriālā perioda līmeņa un tiecas sasniegt 1,5°C robežu, atzīstot, ka tas būtiski mazinās tādus klimata pārmaiņu radītos riskus un ietekmi, kā ekstremāli laikapstākļi, jūras līmeņa celšanās un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās;

b)Eiropas Savienība (ES) ar Eiropas Komisijas 2019. gada decembra paziņojumu “Eiropas zaļais kurss” ir paudusi apņemšanos cīnīties pret klimata pārmaiņām, pārveidojot ES ekonomiku un sabiedrības uzvedību, lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitralitāti, ņemot vērā nepieciešamību novērst klimata pārmaiņu negatīvās sekas, tostarp draudus pārtikas nodrošinājumam, sabiedrības veselībai un ekonomikas stabilitātei;

c)Latvija ir apņēmusies sasniegt ES 2030. gada mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas vismaz par 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, reaģējot uz klimata pārmaiņu izraisīto katastrofu, kas ietekmē kopienas, ekosistēmas un ekonomiku, pieaugošo smagumu un biežumu;

d)Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam iezīmē valsts enerģētikas un klimata politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus nākamajā desmitgadē, iekļaujot ilgtermiņa attīstības virzienus un galvenās stratēģijas ekonomikas un sabiedrības pārveidošanai,

uzdod partijas valdei, Saeimas deputātiem un valdības ministriem:

1. Veikt visu nepieciešamo, lai apstiprinātu Latvijas Klimata likumu, ar mērķi veicināt klimata pārmaiņu un to negatīvo seku ierobežošanu Latvijā, nodrošinot virzību uz klimatneitralitāti un veicinot klimatnoturību, nosakot arī dažādu tautsaimniecības nozaru pienesumu klimata saistību izpildē.

2. Panākt iesaistīto pušu vienošanos par Nacionālo klimata un enerģētikas plānu, kas nosaka Latvijas valsts enerģētikas un klimata politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus turpmākajiem desmit gadiem, ņemot vērā ieskicētos ilgtermiņa attīstības virzienus.

3. Īstenot visaptverošus efektīvus pasākumus SEG emisiju samazināšanai, vienlaikus veicinot pielāgošanās stratēģijas, lai palielinātu noturību pret klimata pārmaiņu radītajiem apdraudējumiem un nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju labklājību.

4. Veikt aktīvus un sistēmiskus pasākumus, lai izglītotu un iesaistītu sabiedrību pārejā uz ilgtspējīgu, klimatnoturīgu sabiedrību, veicinot izpratni un līdzdalību visos sabiedrības līmeņos.

5. Veicināt sadarbību valsts un starptautiskā līmenī, lai risinātu globālo klimata pārmaiņu radīto problēmu, daloties pieredzē, resursos un inovatīvos risinājumos, lai mazinātu klimata pārmaiņu kaitīgo ietekmi uz vidi, sabiedrību un ekonomiku.

6. Iesaistīties pastāvīgās sabiedrības izglītošanas un informēšanas kampaņās par klimata pārmaiņu ietekmi un kolektīvas rīcības nozīmi, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un mazinātu to ietekmi.

7. Regulāri izvērtēt un atjaunināt Latvijas klimata politiku un rīcības plānus, lai tos saskaņotu ar mainīgajiem globālajiem klimata mērķiem, zinātniskajiem pētījumiem un tehnoloģiskajiem sasniegumiem, nodrošinot proaktīvu un efektīvu reaģēšanu uz klimata pārmaiņu izaicinājumu dinamiku.