lzs.lv

Latvijas Zemnieku savienības kongress

Jelgavā, 2024. gada 6. aprīlī

Rezolūcija par atjaunojamo energoresursu attīstības veicināšanu, lai panāktu latvijas enerģētisko neatkarību un ekonomisko labklājību


Latvijas Zemnieku savienības kongress, ņemot vērā, ka:

1.Nesenie globālie un reģionālie ģeopolitiskie notikumi nepārprotami parāda, ka Latvijai ir steidzami jāpanāk enerģētiskā neatkarība un drošība;

2.Latvijas pārmērīgā atkarība no ārējiem enerģijas avotiem, rada būtiskus riskus valsts drošībai, ekonomiskajai stabilitātei un iedzīvotāju labklājībai;

3.Atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanai ir būtiska nozīme Latvijas energoavotu dažādošanā, tādējādi mazinot neaizsargātību pret ārējiem piegādes traucējumiem;

4.Atjaunojamās enerģijas attīstību bremzē birokrātiski šķēršļi un sarežģīts regulējums, kas, savukārt, kavē valsts virzību uz ilgtspējīgu un neatkarīgu enerģētiku;

5.Latvija ir apņēmusies ievērot savus pienākumus saskaņā ar Eiropas Zaļo kursu, kas prasa izlēmīgu pāreju uz videi ilgtspējīgiem un atjaunojamiem energoresursiem;

6.Atjaunojamās enerģijas attīstība ir atzīta par galveno stratēģiju elektroenerģijas izmaksu būtiskai samazināšanai, tādējādi veicinot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un uzlabojot iedzīvotāju labklājību;

Uzdod partijas valdei, parlamenta deputātiem un valdības ministriem par prioritāti noteikt birokrātisko šķēršļu novēršanu un regulatīvo procesu vienkāršošanu atjaunojamās enerģijas projektu attīstībai ar mērķi samazināt elektroenerģijas cenu Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem vismaz par 30% līdz 2028. gadam, tai skaitā:

1.Ieviest vienkāršotas procedūras un atbalsta politiku, lai paātrinātu atjaunojamās enerģijas infrastruktūras izveidi visā Latvijā;

2.Iedzīvināt visās procedūrās principu, ka atjaunojamo energoresursu staciju plānošana, būvniecība, ekspluatācija, to pieslēgšana tīklam, saistītā tīkla infrastruktūra un uzglabāšanas resursi būtu jāuzskata par darbībām, kas ir sevišķi svarīgas sabiedrības interesēs un sekmē sabiedrības veselību un drošību;

3.Aktīvi iesaistīties un veicināt reģionālu un starptautisku sadarbību, lai dalītos ar labāko praksi, piesaistītu investīcijas un veicinātu tehnoloģisko attīstību atjaunojamās enerģijas jomā;

4.Stiprināt par enerģētiku atbildīgo valsts iestāžu kapacitāti un spēju ātri un efektīvi risināt jautājumus atjaunojamās enerģijas projektu jomā, tādējādi veicinot ātrāku un efektīvāku projektu īstenošanu;

5.Panākt vienošanos par enerģētikas starpsavienojumiem, lai Latvijai nodrošinātu stabilu, daudzveidīgu un drošu energoapgādi, atzīstot, ka šie starpsavienojumi ir būtiski valsts drošībai, ekonomiskajai stabilitātei un reģionālajai sadarbībai;

6.Veikt pastāvīgas sabiedrības informēšanas kampaņas, lai izglītotu iedzīvotājus par atjaunojamo energoresursu priekšrocībām un to, cik svarīga ir Latvijas pāreja uz enerģētisko neatkarību.

Šī rezolūcija apstiprina mūsu apņemšanos izmantot atjaunojamos energoresursus kā efektīvu un stratēģisku veidu, kā samazināt elektroenerģijas izmaksas, palielināt Latvijas ekonomisko konkurētspēju un uzlabot mūsu iedzīvotāju vispārējo labklājību, vienlaikus pildot mūsu saistības saskaņā ar Zaļo kursu. Ar šiem saskaņotajiem centieniem mēs vēlamies panākt drošu, ilgtspējīgu un pārtikušu Latvijas nākotni, kas ir cieši saistīta ar Eiropas Savienības mērķiem par zaļāku un ilgtspējīgāku kontinentu.