lzs.lv


Līdz 16. martam ikviens Kocēnu novada uzņēmējs, iedzīvotājs, jaunietis, kā arī novadā strādājošais aicināts piedalīties Kocēnu novada domes organizētajā aptaujā.

Aptaujas anketas iespējams aizpildīt:
•    elektroniski – saites publicētas Kocēnu novada domes interneta mājaslapas www.kocenunovads.lv sadaļā “Anketas”;
vai
•    drukātā veidā – anketas pieejamas Kocēnu novada domes administrācijas ēkā, pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un citās pašvaldības iestādēs. Aizpildītās anketas jāiesniedz konkrētās iestādes darbiniekam vai jānosūta pa pastu līdz 16. martam (pasta zīmogs) Kocēnu novada domei, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, LV-4220, ar norādi „Aptaujas anketa”.

Viena no būtiskām nozaru attīstības programmas sadaļām ir uzņēmējdarbības vides raksturojums. Uzņēmējiem anketas nosūtītas personīgi uz uzņēmuma e-pasta adresi. Ja šāda e-pasta vēstule nav saņemta, uzņēmēji aicināti anketu aizpildīt elektroniski Kocēnu novada domes interneta mājaslapā.

Aptauja izveidota Kocēnu novada nozaru attīstības programmas 2012. – 2019. gadam izstrādes ietvaros. Tās mērķis ir uzzināt Kocēnu novada uzņēmēju, novadā strādājošo, iedzīvotāju un jauniešu viedokļus par novada attīstības perspektīvām, pašvaldības sniegto pakalpojumu un izglītības kvalitāti, uzņēmējdarbības vidi, tās attīstību, brīvā laikā aktivitāšu iespējām un citiem jautājumiem.

Kocēnu novada nozaru attīstības programma 2012. – 2019. gadam tiek izstrādāta projekta “Kocēnu novada administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18 500 lati jeb 100% Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Kā jau iepriekš ziņots, projekta “Kocēnu novada administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ietvaros uz projekta īstenošanas laiku piesaistīti trīs speciālisti – teritorijas plānotājs, būvinženieris un sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Upīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Kocēnu novada dome
Tālr.: 642 07683
E-pasts: elina.upite@kocenunovads.lv
www.kocenunovads.lv