lzs.lv


Ceturtdien un piektdien, 7. un 8.aprīlī, Parīzē notiek Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) dalībvalstu un partnervalstu lauksaimniecības ministru un pārstāvju sanāksme, kurā apspriež, kāda lauksaimniecības politika nepieciešama, lai sasniegtu produktīvāku, ilgtspējīgāku un elastīgāku lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas un pārtikas apgādes sistēmu.

Sanāksmes dalībnieki ir vienisprātis, ka galvenais globālas lauksaimniecības un pārtikas sistēmas uzdevums nākotnē ir sekmēt pārtikas nodrošinājumu, pabarot iedzīvotājus, kuru skaits strauji pieaug vai kuri šobrīd cieš badu, vienlaikus sniedzot ieguldījumu klimata pārmaiņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanā, ilgtspējīgā ierobežoto dabas resursu pārvaldībā, lauksaimniecības un pārtikas produkcijas zudumu un atkritumu mazināšanā, kā arī pret riskiem noturīgas un elastīgas lauksaimniecības un pārtikas sistēmas izveidošanā.

Sanāksmē dalībvalstis izteica viedokļus par nepieciešamo turpmāko rīcību. Zinātne un pētniecība, zināšanu pārnese uz praksi, inovatīvas darbības metodes, tehnoloģijas un produkti tika atzīti par nepieciešamiem lauksaimniecības produktivitātes un ilgtspējības sasniegšanai. Informācijas pieejamība un apmaiņa un tirgus informācijas caurskatāmība nodrošinātu tirgus labāku funkcionēšanu. Tirdzniecības liberalizācija un atvērti tirgi tika atzīti par izaugsmes virzītājiem. Atbalsta politika jāpārskata, palielinot investīcijas zinātnei, pētniecībai un inovācijai, ieviešot atbalstu risku mazināšanas pasākumiem.

Latviju sanāksmē pārstāv Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis. Uzrunājot sanāksmes dalībniekus, viņš uzvēra: veidojot labāku politiku, jāņem vērā valstu ar maza mēroga ekonomiku īpašā situācija un to ievainojamība. Ringolds Arnītis vērsa uzmanību, ka klimata pārmaiņu mazināšanas pienākumi var ietekmē īpaši mazās un vidējās saimniecības, kurām ir liela nozīme lauku dzīvotspējas saglabāšanā, tādēļ nepieciešama zinātnes iesaiste, lai sagatavotu priekšlikumus par labākajām siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas metodēm un to pielietojumu lauksaimniecībā. Viņš savā uzrunā aicināja arī OECD apkopot informāciju par labāko praksi, veicināt informācijas apmaiņu starp valstīm. “Neskatoties uz īstermiņa grūtībām, Latvijas lauksaimniekiem ir jāceļ produktivitāte, bet pārstrādātājiem kopā ar zinātniekiem jāstrādā pie jaunu un inovatīvu produktu radīšanas, lai tos pārdotu citu valstu tirgū. Gaidāmie izaicinājumi ir pārvarami, tikai visiem kopā strādājot,” teica Ringolds Arnītis.

Sanāksmes dalībnieki atzīst, ka ir zināms, kā rīkoties katra individuāla mērķa sasniegšanā. Taču liels un sarežģīts uzdevums būs saskaņotas politikas ieviešana, kas vienlaikus spētu kalpot visu mērķu efektīvai sasniegšanai. Tādēļ stiprināma starptautiskā sadarbība un palielināma OECD iesaiste sadarbības koordinēšanā un izpētē.