lzs.lv


Šodien, 10.februārī, aprit 100 dienas kopš labklājības ministres amatā stājusies Ilona Jurševska. Kā būtiskākos darbus pirmajos trīs mēnešos labklājības ministre uzskata pamatu ielikšanu sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa stabilitātes nodrošināšanai, aktīvo nodarbinātības pasākumu pilnveidi, jaunu pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī atbalsta veicināšanu ģimenēm ar bērniem.

Labklājības ministres amata pienākumu pildīšanas laikā valdībā apstiprināta Labklājības ministrijas (LM) izstrādātā koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā, kas paredz virkni pasākumu gan šogad, gan turpmākajos gados.

Tāpat, sākot ar šī gada 1.janvāri, spēkā stājies jaunais Invaliditātes likums, kas nosaka virkni jaunu no valsts budžeta apmaksātu, pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Proti, lai uzlabotu ikdienas dzīvi, cilvēki ar I grupas redzes invaliditāti var saņemt pabalstu asistenta pakalpojumu izmantošanai līdz 10 stundām nedēļā. Savukārt ģimenes, kurās bērnam pirmreizēji noteikta invaliditāte, var bez maksas saņemt psihologa konsultācijas.

Tāpat Invaliditātes likuma īstenošana veicinās invaliditātes riska mazināšanu, nodrošinot cilvēkiem savlaicīgu darba spēju atjaunošanu. Proti, jau no gada sākuma cilvēkiem tiek noteikta arī prognozējamā invaliditāte, tādējādi nodrošinot viņam iespēju prioritāri saņemt valsts apmaksātus ārstniecības, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši ģimenes ārsta izstrādātam individuālajam rehabilitācijas plānam.

I.Jurševska trīs mēnešu laikā veikusi arī virkni pasākumu aktīvās nodarbinātības pasākumu pilnveidei. Lai nodarbinātības veicināšanas pasākumos varētu iesaistīties iespējami plašāks cilvēku loks, 2011.gadā ir piešķirts papildus finansējums vairāk kā 17 miljonu latu apmērā, kas novirzīti bezdarbnieku iesaistei darba praktizēšanā pašvaldībās ar 100 latu stipendiju, subsidētajās darba vietās un bezdarbnieku apmācībai.

Savukārt bezdarbnieku apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas celšanas un neformālās izglītības pasākumu īstenošanā ieviesta jauna kuponu sistēma jeb princips „nauda seko bezdarbniekam”. Vienlaikus izstrādāti jauni nodarbinātības pasākumi jauniešiem bezdarbniekiem – „Darbnīcas jauniešiem”, „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” un  „Darba vieta jaunietim”.

Veicot darba pienākumus, I.Jurševska veiksmīgi stiprinājusi sadarbību ar dažādu sabiedrības grupu intereses pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām (NVO). Tā, piemēram, labklājības ministre noslēgusi sadarbības līgumus ar 11 gan cilvēku ar invaliditāti, gan daudzbērnu ģimeņu un audžuģimeņu, gan sieviešu un citu sabiedrības interešu pārstāvošajām NVO. Tāpat sabiedrības pārstāvji aicināti piedalīties vairākās nozīmīgās darba sanāksmēs, piemēram, diskusijās par ģimenes valsts pabalsta izmaksu un sarunās par sociāli atbildīgu elektrības tarifu paaugstināšanu, ņemot vērā daudzbērnu ģimeņu un trūcīgu ģimeņu ar bērniem intereses. Vienlaikus kopīgi panākta 20% a auto transporta nodokļa atlaide daudzbērnu ģimenēm.

Tāpat valsts turpina sniegt atbalstu pašvaldībām primāro sociālās palīdzības pabalstu – garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta – izmaksai.

Savukārt šī gada laikā I.Jurševskas galvenie uzdevumi būs panāk LM izstrādāto ģimenes valsts pamatnostādņu 2011. – 2013.gadam apstiprināšanu valdībā. Tāpat paredzēts Demogrāfijas lietu padomi plānots izveidot tiešā valdības vadītāja pārziņā. Tas nepieciešams, lai veicinātu augstākā līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusijas par demogrāfijas jautājumiem un sniegtu konsultatīvu atbalstu valdībai lēmumu pieņemšanai par jautājumiem, kuri ietekmē valsts demogrāfiskos rādītājus.

Vienlaikus šogad paredzēts noteikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību prioritāros virzienus, kuros viņiem piedāvāt apmācību programmas atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un attīstīt bezdarbnieku apmācību procesu pēc apmācību kuponu metodes. Vienlaikus plānots veikt pasākumus situācijas uzlabošanai darba aizsardzības jomā un darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu skaita samazināšanai 2011.- 2013.gadā.

Informāciju sagatavoja:

Liene Užule, labklājības ministres preses sekretāre, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv