lzs.lv


Padomes pozīcija par bioloģisko lauksaimniecību
Brisele, 2015.gada 12.maijs. – Padome 11.maijā apsprieda regulas projektu par bioloģisko lauksaimniecību no vispārējās pieejas viedokļa. Tas deva ievērojamu virzību, tomēr dažas dalībvalstis norādīja, ka turpmāk ir nepieciešams apdomāt tādus jutīgus jautājumus kā kontroles un neatļautu vielu klātbūtne bioloģiskajos produktos, un palūdza vairāk laika.

Priekšlikuma mērķis ir esošā likumkrājuma par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu pārskatīšana, lai novērstu šķēršļus bioloģiskās ražošanas attīstībai ES, garantētu godīgu konkurenci lauksaimniekiem un uzņēmējiem un uzlabotu patērētāju uzticēšanos bioloģiski ražotiem produktiem.

Ministrs Jānis Dūklavs atzīmēja: „Neskatoties uz dalībvalstu izrādīto vēlmi darīt visu iespējamo, lai panāktu vienošanos, ir daži jutīgi jautājumi, kuri turpmāk vēl jāapspriež. Mēs apsvērsim iespēju panākt vienošanos par vispārējo pieeju bioloģiskajai lauksaimniecībai nākamajā Padomes sēdē jūnijā.”

Padomes secinājumi par KLP vienkāršošanu
Padome pieņēma secinājumus par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošanu.

Kopš 2015.gada sākuma šis jautājums ir kļuvis par Padomes, Eiropas Parlamenta un Komisijas prioritāti. Pēdējo mēnešu laikā Prezidentūra ir konsultējusies ar ministriem un apkopojusi viņu viedokļus par prioritārajām vienkāršošanas jomām, balstoties uz valstu pieredzi, kas gūta, īstenojot nesen reformēto KLP.

Padomes Prezidents, ministrs Jānis Dūklavs paziņoja: „Ar šiem secinājumiem Padome vēlreiz apstiprina tās ciešo apņemšanos izveidot KLP vieglāk īstenojamu visiem šajā procesā iesaistītajiem.”

Citi pieņemtie punkti
Padome pieņēma regulējumu par obligāto izkraušanas prasību zivsaimniecībā. Tas īsteno reformētās Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) galveno mērķi – pakāpeniski likvidēt izmetumus visās ES zivsaimniecībās, ieviešot prasību par obligātu visas nozvejas izkraušanu.