lzs.lv


Labklājības ministrs Uldis Augulis 10. un 11.jūnijā, piedalās Starptautiskās darba organizācijas (SDO) rīkotajā Starptautiskajā darba konferencē Ženēvā, Šveicē.

Konference ir galvenais vispasaules diskusiju forums darba jomā, kuras laikā izstrādā un pieņem starptautiskus darba standartus. Gan SDO, gan konferences darba forma ir balstīta uz trīspusēju sociālo dialogu, kurā SDO dalībvalstis pārstāv gan valdību, gan darba devēju, gan darbinieku organizāciju, arodbiedrību pārstāvji.

Konferences darba kārtībā paredzētas dalībnieku prezentācijas, darbs komitejās, kā arī ziņojumu pieņemšana un balsošana par izstrādātiem dokumentiem. Diskusijas kopumā norisinās jau no 2014.gada 28.maija līdz 12.jūnijam.

Konferences laikā ir plānota jaunas SDO rekomendācijas izstrādāšana par efektīvākām metodēm pārejai no neformālas uz formālu ekonomiku, un tās pieņemšana plānota pēc atkārtotas diskusijas 2015.gada konferences sesijā.

Tāpat konferencē notiks diskusijas par stratēģisko nodarbinātības mērķi, kā arī plānota Piespiedu darba konvencijas papildināšana ar jaunu SDO normatīvo regulējumu.

SDO dibināta kā pirmā specializētā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) aģentūra 1919.gadā un šobrīd apvieno 185 dalībvalstis. Tās galvenais mērķis ir veicināt sociālo taisnīgumu un starptautisku darba tiesību atzīšanu. Organizācijas uzdevums ir formulēt starptautiskos darba standartus (konvenciju un rekomendāciju formā), nosakot minimālās darba tiesību prasības. SDO sniedz dalībvalstīm arī konsultatīvu un tehnisku palīdzību nacionālo politiku izstrādē un ieviešanā.

Latvija savu dalību SDO atjaunoja 1991.gadā. Līdz šim Latvija ir ratificējusi 42 SDO konvencijas. No Latvijas puses sadarbību ar SDO īsteno Ārlietu, Labklājības un Satiksmes ministrija.