lzs.lv


Brisele, 2015. gada 20.janvāris. – Labklājības ministrs Uldis Augulis 20.janvārī Eiropas Parlamenta (EP) Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejā iepazīstināja deputātus ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē prioritātēm un programmu dzimumu līdztiesības jomā. Ministrs uzsvēra sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju veicināšanas nozīmību visdažādākajās dzīves jomās, tai skaitā, nodarbinātībā, sociālās politikas un veselības nozarē, kā arī attīstības sadarbības politikas kontekstā.

“Vienlīdzīgu iespēju kontekstā Latvijas prezidentūra uzsver iekļaujošas un ilgtspējīgas līdzdalības darba tirgū nozīmi. Tas ir svarīgi ne tikai pašlaik, kad sāk atveseļoties Eiropas valstu ekonomikas, bet arī plašākā nozīmē, proti, kā ieguldījums demokrātiskas un cilvēktiesības respektējošas sabiedrības attīstībā. Šis koncepts reālajā dzīvē spilgti izpaužas sieviešu nodarbinātības iespējās, kam ir īpaša nozīme sabiedrības labklājības nodrošināšanā un cīņā pret dzimumu nevienlīdzību,” uzsvēra U.Augulis.

Viņš akcentēja, ka sieviešu nodarbinātības līmenis vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem ES pašlaik ir vidēji 12 procentpunktus zemāks nekā vīriešiem. Tas liecina, ka sievietes kopumā joprojām ir nepietiekami pārstāvētas darba tirgū. Galvenie šķēršļi, kas to ietekmē, ir ierobežota pieeja bērnu un kopjamu ģimenes locekļu aprūpes pakalpojumiem. Līdz ar to arī ir nepietiekamas iespējas saskaņot ģimenes un darba dzīvi. Tas ir svarīgi abiem vecākiem, īpaši uzsverot vīriešu lomas un iesaistes palielināšanu. Jautājumu par sieviešu līdzdalību darba tirgū Latvijas prezidentūra plāno uzrunāt Padomes secinājumos par iekļaujošiem darba tirgiem.

Atšķirībai darba samaksā, kuras vidējais rādītājs Eiropas Savienībā ir 16%, tāpat kā nepietiekamai sieviešu iesaistei darba tirgū ir nopietnas un tālejošas sekas. Tāpēc Latvijas prezidentūra vēlas pievērsties jautājumam, kam līdz šim nav veltīta tik liela uzmanība kā atalgojuma atšķirībām, proti, tās ir sieviešu un vīriešu pensiju atšķirības, skaidroja U.Augulis.

“Esmu pārliecināts, ka Latvijas prezidentūrai izdosies sagatavot kvalitatīvus Padomes secinājumus par sieviešu un vīriešu pensiju atšķirībām. Pat, ja situācijas uzlabojumi nav gaidāmi īstermiņā, ir svarīgi apzināties, ka dzīves laikā izdarītajām izvēlēm ir sekas visa mūža garumā. Ja šīs sekas vienu dzimumu ietekmē vairāk nekā otru, tad ir jāstrādā pie risinājumiem to novēršanai. Tas attiecas uz stereotipiem par izglītības un nodarbošanās izvēli, darba samaksas atšķirībām, nepietiekamām darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējām, pārtraukumiem karjerā sakarā ar aprūpes pienākumiem,” uzsvēra ministrs. 

Dati liecina, ka atšķirības sieviešu un vīriešu pensiju apmēros ir ievērojamas. Lai arī dalībvalstu situācijas ir dažādas, kopumā ES sievietes saņem par 38% mazākas pensijas nekā vīrieši. Latvijas prezidentūra sagatavos Padomes secinājumus par sieviešu un vīriešu saņemto pensiju apmēru atšķirībām. Ministrs uzsvēra, ka prezidentūra koncentrēsies uz atšķirību cēloņiem un to novēršanu, lai veicinātu dzimumu līdztiesību, darba un ģimenes dzīves saskaņošanu un mazinātu nabadzību vecumdienās. U.Augulis uzskata, ka šie Padomes secinājumi aizsāks arī plašākas diskusijas par vecuma pensiju pietiekamības jautājumu, par kuru Eiropas Komisija pašlaik izstrādā ziņojumu.

Ministrs pauda pārliecību, ka vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir arī ES misija ārpolitikas kontekstā. Pievēršoties attīstības sadarbības politikai, dzimumu līdztiesības jautājumiem ir augsta prioritāte Latvijas prezidentūras darba kārtībā. Tāpat kā iepriekšējās prezidentūras, Latvija nodrošinās arī ES klātbūtni Apvienoto Nāciju Organizācijas Sieviešu statusa komisijas 59.sesijā Ņujorkā, kas norisināsies 2015.gada martā.

Plenārsēdes noslēgumā labklājības ministrs aicināja komiteju vizītē uz Rīgu šī gada 16.februārī, kuras laikā parlamentāriešiem plānots tikties ar nevalstiskajām organizācijām, tikties ar Latvijas augsta līmeņa amatpersonām u.c.