Prezidentūra: efektīvs sociālais dialogs sekmē nodarbinātību un darba vietu kvalitātiRīga, 2015. gada 22.aprīlis. Eiropas Savienības darba un sociālo lietu ministru neformālajā sanāksmē ministri un Eiropas līmeņa sociālie partneri uzsvēra sociālā dialoga nozīmi nodarbinātības veicināšanā un kvalitatīvu darba vietu radīšanā. Sanāksmi vadīja Latvijas labklājības ministrs Uldis Augulis.

Latvijas prezidentūra par vienu no sociālās jomas galvenajiem jautājumiem ir izvirzījusi sociālo dialogu un tā lomu iekļaujošas nodarbinātības sekmēšanā. Darba tirgus un nodarbinātības kontekstā ministru uzmanība īpaši pievērsta tam, kā sociālais dialogs var sniegt atbalstu sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai ES dalībvalstīs.

Labklājības ministrs uzsver: “Apzinoties izaicinājumus, ar kuriem saskaramies sociālā dialoga praktiskajā īstenošanā gan Latvijā, gan citviet Eiropā, kā arī izvērtējot šo izaicinājumu nozīmību, ir jādomā tālāk par iniciatīvām, kā tos pārvarēt. Viens no šiem izaicinājumiem saistās ar sociālo partneru kapacitāti. Tā ir spēja būt profesionāliem, spēcīgiem un finansiāli neatkarīgiem savu interešu pārstāvībā. Līdztekus svarīga ir arī sociālo partneru savstarpējā sadarbība, panākot kompromisu dažādos sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, lai sekmētu izaugsmi un nodarbinātību. ”

Sekmīgs sociālais dialogs var dot ieguldījumu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanā, prasmju attīstīšanā, kā arī nabadzības mazināšanā. Taču to var panākt tikai tad, ja ņem vērā vairākus nozīmīgus faktorus. Proti, jauniešu un ilgstošo bezdarbnieku situāciju, tehnoloģiju attīstību un tās radītās izmaiņas darba tirgū, sabiedrības novecošanos u.c. Tāpat jāapzinās, ka arvien mazāk cilvēku visu savu darba mūžu pavada vienā darbavietā, tāpēc arvien būtiskāka kļūst mūžizglītība jeb prasmju un zināšanu apguve visas dzīves garumā.

Latvija kā svarīgu sociālā dialoga veiksmes faktoru uzsver sociālo partneru kapacitāti un spēju būt elastīgiem, ņemot vērā gan iespējamās izmaiņas darba tirgū, gan sociālekonomiskajā situācijā kopumā. Diskusijās dalībvalstu pārstāvji un sociālie partneri pauda savu viedokli arī par sociālā dialoga lomu algu noteikšanā.

Pasākuma laikā dalībvalstis pauda vienotu viedokli, ka sociālajam dialogam ir būtiska loma darbinieku un darba devēju interešu un tiesību sabalansēšanā. Tomēr vienlaikus tam ir jābūt pietiekami elastīgam, lai mainītos līdzi laikam un nodrošinātu labvēlīgu rezultātu visām pusēm.

Tāpat tika uzsvērta sociālo partneru loma sociālekonomisko jautājumu risināšanā Eiropas semestra kontekstā gan katrā no dalībvalstīm, gan ES kopumā. To var panākt, nodrošinot patiesu un atbildīgu ES līmeņa sociālo dialogu ar mērķi veidot iekļaujošus darba tirgus un kvalitatīvas darba vietas. Vienlaikus ir būtiskas jaunas iniciatīvas sociālo partneru kapacitātes stiprināšanai, saglabājot sociālo partneru autonomiju.

Pasākumā ar uzrunām piedalījās arī Eiropas Komisijas viceprezidents eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianne Taisena (Marianne Thussen), Starptautiskās darba organizācijas ģenerāldirektors Gajs Raiders (Guy Ryder), Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja vietniece Marita Ulvskoga (Marita Ulvskog)un Eiropas līmeņa sociālo partneru organizāciju vadītāji. 


LZS jaunatnes nodaļa talko Saules dārzā kopā ar ma...
ES darba un sociālo lietu ministri meklēs risināju...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter