Izglītības un zinātnes programmātiskās nostādnes

Dr.sc.pol. Inese Āboliņa (01.08.2022.)

Īsā programmas versija

Izglītota sabiedrība

Īstenosim un atbildēsim par izglītības politiku, lai tajā noteiktie mērķi un uzdevumi būtu pēctecīgi izpildīti pirmsskolā, skolā, augstskolā, pētniecībā, mūžizglītībā.

Nodrošināsim cilvēka izaugsmes vajadzībām iekļaujošu, vērtībās balstītu, kvalitatīvu izglītību visās izglītības pakāpēs un posmos.

Kompetenču izglītības pieejā aktualizēsim ekoloģijas, starpkultūru, starpdisciplinaritātes pieeju.

Nodrošināsim atbalstu mūžizglītības programmu, moduļu, mikrokvalifikāciju ieguves īstenošanai un iespēju katram iedzīvotājam tajās piedalīties.

Stimulēsim labākos skolotājus izplatīt savu pieredzi, lai panāktu pedagogu profesijas pastāvīgi augstu reputāciju un izpratnes stiprināšanu sabiedrībā par tās vērtību.

Radīsim resursus pedagogu atlīdzības sistēmas izveidei, kas stimulē pedagogus sasniegt sabiedrības novērtētu rezultātu.

Veicinot atvērtību, piesaistīsim labākos diasporas un ārvalstu mācībspēkus visās izglītības pakāpēs un sportā.

Atbalstīsim pētniecību, kas sekmē latviešu valodas, personības un uzņēmējdarbības inovācijās balstītu tautsaimniecības attīstību un izaugsmi.

Aicināsim privāto un publisko partnerību iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu pieejamībā.

Paplašinātā programmas versija

Izglītota sabiedrība

Cilvēka dzīves pilnvērtību nosaka trīs faktori - izglītotība, veselība un nodarbinātība. Izglītota sabiedrība ir būtisks priekšnosacījums valsts attīstībai un labklājības līmenim.

ZZS iestājas par kvalitatīvas, vērtībās balstītas, iekļaujošas izglītības pieejamību latviešu valodā valsts izaugsmes un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai. ZZS īstenos un atbildēs par izglītības politiku, lai tajā noteiktie mērķi un uzdevumi būtu pēctecīgi izpildīti pirmsskolā, skolā, augstskolā, mūžizglītībā. Nākotnes mācību iestādēm jābūt cilvēka tiesību un brīvību, ilgtspējības, zaļās domāšanas un rīcības piemēram.

Veicinot atvērtību, piesaistīsim labākos diasporas un ārvalstu mācībspēkus visās izglītības pakāpēs. Sadarbība varēs notikt gan atgriežoties Latvijā, gan strādājot attālināti un piedaloties pētniecības projektu īstenošanā.

Pārdomāti un sabalansēti attīstīsim STEAM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, mākslas un matemātikas) un HESI (cilvēciskuma, ētikas, radošuma, iztēles) izglītojošas pieejas mācībām, lai veicinātu jauniešos izziņu, komunikācijas spējas, kritisko domāšanu, cilvēcīgumu, inteliģenci, spēju pārdomāti uzņemties riskus, iesaistīties pieredzes apgūšanā, neatlaidīgi risināt problēmas un būt orientētiem uz savas valsts labklājības attīstību.

Izveidosim mehānismu kvalitatīvu mācību iestāžu atbalstam un saglabāšanai attālākos Latvijas novados un pierobežā, izvirzot par mērķi visas Latvijas apdzīvotību un sabalansētu attīstību.

Izglītībā un zinātnē no procesu birokrātiskas kontroles veicināsim pāreju uz rezultātu vērtēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrijai primāri ir jāatbalsta izglītības attīstība, jāuzticas profesionāliem izglītības institūciju darbiniekiem, jāveicina dialogs.

Pirmsskolas izglītība

ZZS iestājas par pieeju kvalitatīvai pirmsskolas izglītībai. Atbalstīsim pirmsskolas izglītības un bērnu pieskatīšanas pakalpojuma pieejamību.

ZZS aicinās pašvaldības rast finansējumu mazo sākumskolu darbībai laukos. Tas būs ilgtermiņa ieguvums gan novadam, gan ikkatrai ģimenei.

ZZS atbalstīs jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu izveidošanu pašvaldībās.

Pamatizglītība

ZZS uzskata, ka vecākiem ir tiesības izvērtēt savu bērnu gatavību uzsākt skolas gaitas sešu vai septiņu gadu vecumā, atkarībā no bērna individuālajām spējām.

ZZS aicina:

otras svešvalodas, ES oficiālās valodas apguvi skolās un piesaistot labākos pedagogus un metodiķus, apņemas nodrošināt kvalitatīvus digitālos mācību resursus gan klātienes, gan attālinātai mācību satura apguvei. ZZS turpinās skolēna centrētas izglītības attīstību.

izglītības iestāžu direktorus nodrošināt katram jaunam pedagogam mentora atbalstu, lai nodrošinātu jaunā pedagoga ievadi darbā un labjūtību darba vietā. Tas motivētu jauno pedagogu un rosinātu vēlmi strādāt.

ZZS uzstāj, lai skolēni ar īpašām vajadzībām tiktu visaptveroši integrēti vispārējās izglītības klasēs, rūpējoties, lai katram skolēnam ar īpašām vajadzībām būtu asistents.

Vispārējā izglītība

ZZS iestājas par:

obligātu vispārējo izglītību Latvijā. Panāksim vienota satura un mācību līdzekļu sistēmu elektroniskajā vidē visās vispārējās izglītības programmās.

jaunā izglītības satura SKOLA2030 pilnveidošanu, kas skolēniem stiprina sistēmisko un kritisko domāšanu, analītiskās spējas, sekmē pilsoniskas atbildības veidošanos un līdzdalību demokrātijas attīstībā. Radīsim iespēju pedagogiem apgūt jaunas pedagoģiskās metodes darbam SKOLA2030.

dabaszinātņu un eksakto priekšmetu obligātu apguvi, saistot to ar integrētu zinātnes, ekonomikas, tehnikas aptverošu dzīves nozaru izpratni.

Kompetenču izglītības pieejā aktualizēsim ekoloģijas, starpkultūras, starpdisciplinaritātes pieeju. Finansēsim interaktīvu materiālu izveidi, spēles, pārbaudes darbu dažādošanu. Radīsim iespēju visos izglītības posmos izmantot digitalizētus testus. Straujā digitalizācijas un digitālās transformācijas attīstība pati par sevi neko nemaina, jābūt gudriem cilvēkiem, kas saprot, kā IT rīkus izmantot. Sekmēsim, lai skolēni un studenti iegūtu ne tikai zināšanas, bet arī prasmes būt radošiem, kritiski domāt, uzņemties iniciatīvu, spēt patstāvīgi pieņemt lēmumus un būtu spējīgi konkurēt darba tirgū.

Sekmēsim centralizēto eksāmenu vērtējumu līmeņa paaugstināšanu līdz 30%.

Stimulēsim labākos skolotājus izplatīt savu pieredzi, lai panāktu pedagogu profesijas pastāvīgi augstu reputāciju. Radīsim resursus pedagogu atlīdzības sistēmas izveidei, kas stimulē pedagogus sasniegt sabiedrības novērtētu rezultātu.

ZZS uzskata, ka pedagoga atalgojumam jābūt atbilstoši pedagoga kvalifikācijai, kā arī skolēnu rezultātiem centralizētajos eksāmenos, un sasniegumiem olimpiādēs. Atalgojumam jābūt taisnīgam, atbilstoši audzēkņu skaitam un rezultatīvajiem rādītājiem izglītības iestādē. Izglītības iestāde varētu saņemt papildus finansējumu par katru jaunu piesaistītu pedagogu, atbilstoši viņa kvalifikācijai. Tas novērstu pedagogu un atbalsta personāla – logopēdu, speciālās izglītības pedagogu, sociālo pedagogu, psihologu trūkumu.

Lai stiprinātu jauniešu atbildību, ZZS izvērtēs normatīvos aktus, kas saistīti ar iespēju atbrīvot skolēnus no valsts pārbaudījumiem un sporta nodarbībām.

Veicināsim, lai izglītības iestādes kļūtu par kopienu sadarbības centriem, kuros sadarbojas jaunieši, pedagogi, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, NVO un citi interesenti.

Sekmēsim karjeras konsultantu pieejamību katrā vispārējās izglītības iestādē.

Veicināsim sadarbības veidošanu starp vispārējās izglītības iestādēm un augstskolām, skolēnu tālāko studiju izvēles pamatotai izdarīšanai.

Skolu tīkla saprātīgošanai, aicināsim noteikt minimālo un maksimālo skolēnu skaitu klasē. Nodrošināsim vispārējās izglītības iestādi ne tālāk kā 25 km no dzīvesvietas. Katrā reģionā jāapsver iespēja veidot vidusskolu filiāles, kā arī internātskolas.

Profesionālā izglītība

Profesionālās izglītības attīstībā ZZS sekmēs uzņēmēju iesaistīšanu apmācību programmu sagatavošanā un prakses vietu nodrošināšanā.

Attīstīsim darba vidē balstītu profesionālo apmācību. Sadarbībā ar darba devēju organizācijām, nozaru ekspertu padomēm, ZZS turpināsim stiprināt izveidotos profesionālās izglītības kompetenču centrus – PIKC, attīstot kvalitatīvu, darba vidē balstītu profesionālo apmācību. Veicināsim amatniecības, lauksaimniecības, zvejniecības, mežsaimniecības, vides, veterinārijas profesiju apguvi, sabiedrības vajadzību nodrošināšanai.

Lai sekmētu lauku iedzīvotāju profesionālo iespēju paplašināšanos, piedāvāsim profesionālās izglītības programmas atbilstīgi attiecīgā reģiona vajadzībām.

Audzēkņiem no maznodrošinātām ģimenēm turpināsim nodrošināt stipendijas profesionālās izglītības kursa pilnai apguvei.

Koledža

Atbalstīsim īsā cikla profesionālo augstākās izglītības iestāžu attīstību, lai īsā laikā sagatavotu tautsaimniecībai nepieciešamos kvalificētus vidēja līmeņa speciālistus, vienlaikus nodrošinot secīgu pāreju no profesionālās vidējās izglītības uz augstāko izglītību.

Sekmēsim koledžu modernizāciju un digitalizāciju, lai stiprinātu audzēkņu inovāciju spēju, uzņēmējspēju, digitālās pratības un radošuma attīstību.

Aicināsim īstenot studentcentrētu mācību pieeju atbilstoši nozaru vajadzībām, biznesa inkubatoru un mācību uzņēmumu attīstību.

Augstākā izglītība

Bakalaurs, Maģistrs, Doktors

Augstākajā izglītībā Latvijā tuvākajos gados jābūt augstai talantu koncentrācijai - talantīgi studējošie un mācībspēki, kas ciena savu profesionālo jomu, un ieguldās, lai viņu darbam būtu pievienotā vērtība.

ZZS iestājas par bezmaksas augstāko izglītību un stipendiju palielināšanu programmās, kas atbilst Nacionālās attīstības plāna izvirzītajām prioritātēm un Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam: dabaszinātņu, IKT un inženierzinātņu programmās, kā arī nodrošināsim valsts budžeta finansētu pedagogu sagatavošanu, īpaši atbalstot latviešu valodas speciālistu sagatavošanu latviešu valodas vides noturībai izglītībā.

Uzstāsim uz kvalitatīvu IKT programmu izveidošanu un īstenošanu visās augstskolās.

Augstākajā izglītībā elastīgi noteiksim svešvalodu izmantošanu, lai programmas būtu konkurētspējīgas un pievilcīgas ārvalstu studentu, mācībspēku un pētnieku piesaistei.

Veidosim kopīgās studiju programmas kopīga grāda (joint degree) iegūšanai ar augstas reputācijas ārvalstu augstskolām.

ZZS iestājas par plašāku studiju procesa internacionalizāciju. ZZS uzskata, ka jāpiedāvā doktora un maģistra studiju programmu eksports. Sadarbībā ar darba devējiem, jāpiedāvā prakses vietas vietējiem un ārvalstu studentiem.

ZZS turpinās studiju un studējošo kreditēšanu.

ZZS aicinās turpināt studentu iesaistīšanu studiju programmu veidošanā un īstenošanā.

Sekmēsim studentu inovāciju grantu iegūšanu no ES fondiem un pētniecības un attīstības investīcijām.

Atbalstīsim doktorantūras grantus no ES fondiem un pētniecības un attīstības investīcijām.

Lai stiprinātu nozaru attīstību, ZZS uzstāj uz augstkolu pārvaldību attiecīgās jomas ministrijai, stiprinot reģionālās valsts dibinātās augstskolas.

ZZS uzskata:

akadēmiskai un pētnieciskai videi ir jābūt finansiāli nodrošinātai, lai tiktu radītas un attīstītas inovācijas. Finansējumam ir jābūt pelnītam, konkursa kārtībā.

nākotnes augstskolām jābūt ar plašu orientāciju, augstu talantu koncentrāciju, nevis samierināšanos ar pieticīgiem rezultātiem.

ZZS iestāsies par augstākās izglītības attīstību Latvijā saskaņā ar Boloņas procesā noteikto – nodrošināt Eiropas Augstākās izglītības telpas augstākās izglītības sistēmu salīdzināmību un saskaņotību, ar nolūku veicināt mobilitāti, nodarbināmību un Eiropas augstākās izglītības starptautisko konkurētspēju.

ZZS ieviesīs augstākās izglītības institūciju ārējo akreditāciju, kur atbildību par virzienu un programmu kvalitāti nodrošina ar iekšējās kvalitātes pārraudzības instrumentiem.

ZZS atbalstīs tenūra sistēmas finansēšanu.

Zinātne un pētniecība

Lai veidotu zināšanu sabiedrību, konsekventi īstenosim vienotu zinātnes politiku ar skaidru mērķi zinātnes attīstībai, palielinot finansējumu vismaz divas reizes un sekmējot paaudžu un institucionālo sadarbību pētniecībā.

Augstskolām jākļūst par inovāciju ekosistēmu. ZZS iestājas par zināšanu komercializāciju, zinātnieku un pētnieku sadarbību ar industriju un publisko sektoru.

ZZS nodrošinās finansējuma palielināšanu zinātnei, veicinot zinātnes, uzņēmumu un likumdevēju sadarbību, ar mērķi izmantot zinātnisko atklājumu un inovāciju ieviešanu un attīstību.

ZZS aicinās popularizēt amatierzinātni, iesaistot jomu interesentus.

ZZS atbalstīs jaunos zinātniekus. Sekosim līdzi, lai tiktu izsludināti pēcdoktorantūras pētniecības programmas konkursi; fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursi, valsts pētījumu programmas konkursi un citi, laicīgi par tiem informējot zinātniekus.

ZZS atbalstīs pētniecību, kas sekmē tautsaimniecības izaugsmi, stiprinot arī personības pilnveidošanas un pašizpausmes pētniecību un īstenošanu. Sekmēsim praktiskas ievirzes pētījumus. Sadarbībā ar pedagogu asociācijām, aicināsim veikt didaktikas pētījumus. Sekmēsim zinātnieku dalību Apvārsnis Eiropa programmā.

Veicināsim pētnieku mobilitātes finansējuma saņemšanu no ES fondiem un pētniecības un attīstības investīcijām.

ZZS aicinās attīstīt vertikāli integrētos pētnieciskos projektus, sākotnēji apgūstot pētnieciskās prasmes, tad atklājot rezultātus. ZZS atbalstīs pētniecību uzņēmumos. Praktisku inovāciju ieviešanu nozarēs aicināsim veikt ar in-kind (ieguldījumu natūrā) atbalstu.

Inovāciju vides pilnveidei, sadarbībā ar uzņēmumiem atbalstīsim start-up, scale-up, biznesa inkubatoru iniciatīvas, lai tiem ir kur realizēt savas idejas.

Sports

Pilnveidosim sporta pārvaldību un infrastruktūru, lai veicinātu jaunatnes sporta, tautas sporta, parasporta, pielāgotā sporta, augstu sniegumu sporta attīstību un pieejamību dažādu sociālo grupu pārstāvjiem.

Izveidosim sporta finansēšanas modeli bērnu un jauniešu sporta veidiem, prioritāri atbalstāmajiem sporta veidiem augstu sniegumu sportā un paralimpiskajā kustībā.

Sekmēsim sporta piekļūstamību digitālajā vidē, veicinot augsto tehnoloģiju piesaisti fiziskām aktivitātēm.

Sekmēsim Eiropas Sporta hartas mērķa sasniegšanu: piedāvāt ikvienam iespēju iesaistīties sportā un nodrošināt, lai visiem bērniem un jauniešiem būtu dota iespēja apgūt fiziskās audzināšanas izglītību un sporta pamatiemaņas, kā arī nodrošināt to, lai ikvienam būtu iespēja iesaistīties sportā un aktīvajā atpūtā drošā un veselīgā vidē.

Aicināsim privāto un publisko partnerību iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu pieejamībā.

Jaunatne

ZZS uzskata, ka nepieciešami bērnu un jauniešu zinātniskie centri, kuros attīstīt zinātkāri, radošumu, digitālās, uzņēmējdarbības un komunikācijas prasmes.

Atbalstām STEAM (zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu, mākslas un matemātikas) un svešvalodu, kā priekšmetu, padziļinātu integrēšanu interešu izglītībā.

ZZS atbalstīs mazpulku, jaunsargu, skautu un gaidu kustību veicinot jauniešos patriotisma, biedriskuma, fizisko spēju un darba tikuma izpratni un attīstību.

ZZS veicinās interešu izglītības un profesionālās orientācijas pasākumu piedāvājumu, lai veidotu skolēnu interesi par nākamo profesiju, tai skaitā (bet ne tikai) organizējot vispārpieejamas bezmaksas jaunā mediķa, mehāniķa, programmētāja, enerģētiķa, agronoma, ekonomista u.c. ārpusklases nodarbības, skolēnu uzziņu ekskursijas uzņēmumos un pētniecības iestādēs, dažādu profesiju speciālistu lekcijas un nodarbības.

ZZS aicina jauniešus līdzdarboties sabiedrības izglītošanā un valsts attīstībā, piedaloties skolēnu vai studentu pašpārvaldē, jauniešu domē, dažādās konsultatīvās padomēs, jauniešu forumos, veicot brīvprātīgo darbu, piedaloties nevalstisko organizāciju darbībā, paužot savu viedokli, piedaloties vides aizsardzības un sakopšanas pasākumos, aizsargājot dzīvniekus, atbalstot cilvēkus kuri nonākuši grūtībās.

Veicinot skolu un augstskolu sadarbību, aicināsim iesaistīt skolēnus zināšanu nometnēs universitātēs, lai jaunieši izprot savas profesijas izvēles pamatotību.

Valsts valoda

ZZS atbalstīs pedagogu papildus finansēšanu, lai skolas vecuma bērni, kuri atgriežies Latvijā no dzīves ārvalstīs, spētu iekļauties Latvijas izglītības sistēmā un apmeklētu savam vecumam atbilstošu klasi vispārizglītojošās skolās.

ZZS uzskata, kā jāturpina latviešu valodas un latviešu valodas dialektu, un ar tiem cieši saistīto īpašvārdu izpēte un digitalizēšana, jo valoda nav tikai saziņas vai informācijas līdzeklis, tā ir kultūrmantojuma sastāvdaļa, nacionālās literatūras izteiksmes līdzeklis.

Aicināsim pedagogus īpašu uzmanību pievērst audzēkņu latviešu valodas pareizrakstības un iztieksmes formu apgūšanai visās izglītības pakāpēs.

Mūžizglītība

Paplašināsim mūžizglītības programmu, moduļu, mikrokvalifikāciju ieguves īstenošanu un iespēju katram iedzīvotājam tajā piedalīties.

ZZS iestājas par efektīvas, zinātnē un praksē pamatotas mūžizglītības īstenošanu, lai ikviens visas dzīves garumā varētu iegūt papildus zināšanas un prasmes, kas nodrošina izaugsmi un līdzdalību nodarbinātībā. ZZS atbalsta ikviena cilvēka vēlmi mācīties visa mūža garumā un tādai iespējai jābūt katram, kad cilvēks atvēlējis tam laiku. Sekmēsim daudzvalodu kompetences, personīgās sociālās un mācīšanās mācīties kompetences, pilsoniskuma kompetences, uzņēmējdarbības kompetences, kultūras izpratnes un izpausmes kompetences, digitālās kompetences, matemātiskās kompetence un kompetences dabaszinātnēs, tehnoloģijās un inženierzinātnēs attīstību, kā arī rakstītpratības kompetences attīstību.

Izglītība mūža garumā attīstīs gan informācijas ieguves prasmes, gan komunikācijas prasmes un veicinās spēju sadarboties dažādām paaudzēm.

Pēc ZZS aicinājuma Latvijā darbu uzsākusi Eiropas ...
Pašvaldībām paplašina tiesības lemt par azartspēlē...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter