Izglītības un zinātnes ministra paziņojums par izglītības iestāžu rīcību ārkārtas situācijāSaskaņā ar šodienas, 6.janvāra, Ministru kabineta ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu atsevišķās pašvaldībās, bet vienlaikus ievērojot arī kopējo situāciju valstī, izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks nosūtījis skaidrojošu vēstuli visiem par izglītību atbildīgajiem – pašvaldību izglītības pārvalžu vadītājiem un izglītības speciālistiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vispārējās izglītības iestāžu direktoriem, profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem.

Savā paziņojumā R.Broks aicina īpašu uzmanību pievērst skolēnu un audzēkņu drošībai, kā arī, ievērojot laika apstākļus, elektroenerģijas nodrošinājumu un kopējo situāciju, atbilstoši noteiktai kārtībai, plānot izglītības iestāžu darbību, tajā skaitā – neraugoties uz to, vai konkrētajā pašvaldībā ir vai nav izsludināta ārkārtas situācija.  

Ministrs izsaka pateicību izglītības iestāžu un pašvaldību vadībai, pedagogiem, vecākiem, kā arī attiecīgajiem dienestiem par līdzšinējo atbildīgo darbu un pieņemtajiem lēmumiem dabas apstākļu radīto sarežģījumu laikā, īpaši saistībā ar izglītības jomu. R.Broks norāda: „Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) turpinās sekot līdzi situācijai un atbilstoši kompetencei iesaistīsies jautājumu risināšanā saistībā ar izglītības iestāžu darbības un izglītības procesa nodrošināšanu”.

Saskaņā ar lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu, kā arī sakarā ar iespējamo laika apstākļu pasliktināšanos, ministrs aicina ikvienu par izglītību atbildīgo un sabiedrību kopumā izturēties atbildīgi un īpašu uzmanību pievērst skolēnu un audzēkņu drošībai gan izglītības iestādēs, gan nokļūstot uz skolu un atpakaļ dzīvesvietā.

IZM iesaka iespēju robežās sekot līdzi un iesaistīties, lai, ievērojot atbilstošus drošības pasākumus, tiktu notīrīti izglītības iestāžu jumti – atbrīvoti no sniega un lāstekām, notīrīti piebraucamie ceļi un ietves, kā arī nodrošināt, lai tuvumā esošie koki nepadraudētu bērnu un jauniešu drošību.

Izvērtējot apstākļus, IZM lūdz izglītības iestāžu vadītājus nekavējoties ziņot izglītības iestāžu dibinātājam par situāciju izglītības iestādēs, kā arī nepieciešamības gadījumā vērsties pie pašvaldības atbildīgajiem dienestiem.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldības, kā izglītības iestāžu dibinātāji ir tiesīgas pieņemt lēmumus par mācību gada pagarināšanu. Proti, Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr.96 „Noteikumi par 2010./2011.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” 10.punkts nosaka – ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izglītības iestādes dibinātājs pēc konkrēto ārkārtējās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem. Savukārt minētais punkts neattiecas uz 9.klases un 12.klases skolēniem.

Tajā pašā laikā minēto noteikumu 11.punkts attiecas uz visiem skolēniem. Proti, tas nosaka, ka pašvaldība pēc izglītības iestādes direktora ierosinājuma var patstāvīgi pieņemt lēmumu par ziemas brīvdienu pagarināšanu par vienu vai divām dienām, norādot datumus šo dienu atstrādāšanai 2010./2011.mācību gadā.

Pieņemot lēmumu par kavēto mācību dienu atstrādāšanu, IZM iesaka izmantot projektu nedēļai atvēlēto laiku, pavasara un vasaras brīvlaiku, kā arī, ievērojot audzēkņu vecumu, iespēju robežās palielināt stundu skaitu nedēļas laikā, nepārkāpjot Vispārējās izglītības likuma 33.pantā un 44.pantā noteiktos mācību stundu slodzes ierobežojumus nedēļā.

IZM lūdz ņemt vērā, ka gadījumos, ja mācības izglītības iestādē ir pārtrauktas, bet vecāki bērnu ir atveduši, skolai jānodrošina iespēja uzturēties un lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādes telpās. Tāpat IZM lūdz ievērot šos ieteikumus arī pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājus un profesionālās izglītības iestāžu direktorus.

Noslēgumā ministrs pauž pārliecību, ka, neraugoties uz izsludināto ārkārtas situāciju, ikvienam atbildīgi veicot uzticētos pienākumus, kopīgi spēsim nodrošināt bērnu drošību, organizēt izglītības iestāžu darbību un izglītības procesu.


Saeimas komisiju vadītāji Briselē lobēs Latvijas z...
Par izglītības iestāžu apmeklēšanu elektroenerģija...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter